Tagok


Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Fejér Megyei Békéltető Testület tagjainak névsora

Békéltető testületi tag az lehet, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és annak megfelelő szakterületen legalább kétéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A Fejér Megyei Békéltető Testület tagjainak száma 6 fő.

 NévVégzettségSzakterület
1.Dr. Vári Kovács József jogászjog, kereskedelem
2.Dr. Csapó Csillajogászjog
3.Dr. Reichert Péterjogászjog
4.Dr. Szabó Lászlójogászjog
5.Szabó Gáborhumánszervezőkereskedelem, idegenforgalom, turizmus,vendéglátás, oktatás
6.Varga Imre Istvánagrármérnökmezőgazdasági szolgáltatások, gépjavítási szolgáltatások

A testület mandátuma 2020. január 1-jétől 2022. december 31-ig szól.

Az eljáró tanács legalább egy tagja jogi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Egyedül eljáró testületi tagként csak az jelölhető ki, aki jogi végzettséggel rendelkezik, és a megelőző három évben nem állt az őt jelölő kamarával, megyei (fővárosi) agrárkamarával, illetve fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel, vagy ezek tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

A békéltető testület tagjainak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

A békéltető testületi tag az eljárásból ki van zárva, ha neki vagy hozzátartozójának a vitás ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta, és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem emelt kifogást. A felek, illetve az elnök által az eljáró tanácsba kijelölt testületi tag köteles a testület elnökének haladéktalanul bejelenteni és a felek előtt feltárni minden olyan körülményt, amely jogos kétségeket ébreszthet függetlensége vagy pártatlansága tekintetében.

Az eljáró tanácsba kijelölt testületi tag ellen a fél kizárási kérelmet terjeszthet elő, amennyiben olyan körülmények állnak fenn, amelyek jogos kétségeket ébresztenek függetlensége vagy pártatlansága tekintetében. A fél az általa kijelölt testületi tag ellen csak olyan okból élhet kizárási kérelemmel, amely a kijelölést követően vált előtte ismertté. Az indokolással ellátott írásbeli kizárási kérelem attól a naptól számított három napon belül terjeszthető elő, amikor a fél az eljáró tanács összetételéről tudomást szerzett, vagy amikor a kizárási kérelmet megalapozó körülmények előtte ismertté váltak. A kizárási kérelemről a békéltető testület elnöke dönt, az érintett testületi tag meghallgatása után. E döntés meghozataláig az eljáró tanács ‑ a kizárással érintett testületi tagot is beleértve ‑ folytathatja az eljárást, de kötelezést tartalmazó határozatot, illetve ajánlást nem hozhat.