Adatkezelési tájékoztató


Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – adatkezelési tájékoztató

Fejér Vármegyei Békéltető Testület – adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési Tájékoztató

személyes adatok békéltető testületi eljárással összefüggő kezeléséről

A Fejér Vármegyei Békéltető Testület (a továbbiakban: „Békéltető Testület”) a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: „Kamara”) által, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működtetett független szervezet, amelynek célja, hogy a fogyasztói jogvitákat bírósági eljáráson kívül, hatékonyan, lehetőleg mindkét fel megelégedésére rendezze. A fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásában részt vevő felek személyes adatainak vonatkozásában a Békéltető Testület Adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásoknak megfelelően végezze.

A Békéltető Testület által végzett adatkezelésekkel kapcsolatosan a következők szerint adunk tájékoztatást.

Adatkezelő:

Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Gazdaság Háza

Telefon: +36-22-510-310

Képviseli: Dr. Csapó Csilla elnök,

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu,

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

A személyes adatok kezelésének célja: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján.

A törvény rendelkezései szerint a Békéltető Testület az alábbi adatkezeléseket végzi:

  • telefonos vagy személyes ügyfélszolgálat
  • a testület honlapján történő eljárásindítás
  • írásbeli beadványok alapján történő ügyintézés
  • személyes meghallgatás tartása
  • online meghallgatás tartása
  • vállalkozó kapcsolattartója személyes adatainak kezelése

További információk